Condicions d'Ús

 Els termes i condicions que més endavant s'indiquen regulen l'accés i l'ús de Duuo.org (en endavant, "Duuo"). A l'efecte de les presents Condicions Generals s'entendrà inclòs en la definició de Portal:

  1. L'aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica (és a dir, l'arbre de navegació).
  2. Els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com a l'arbre de navegació, incloent, a títol enunciatiu i no limitador, aquells textos, imatges, sons, bases de dades, productes multimèdia, interpretacions, execucions artístiques, fixacions, fotografies, senyals de radiodifusió, i en general, totes aquelles creacions i objectes expressats per qualsevol mitjà o suport, actualment conegut o que s'inventi en el futur, siguin o no objecte de protecció per l'ordenament jurídic vigent en matèria de propietat intel·lectual, industrial o per qualssevol altres sistemes jurídics anàlegs.
  3. La gamma de recursos en línia proveïts a través de les pàgines de   Duuo, incloent: serveis de comunicació, eines per a la gestió personalitzada de dades i serveis d'informació.
  4. I, en general, tots aquells recursos i propietats de titularitat o sota el control de Duuo localitzables a l'adreça electrònica https://www.duuo.org, els seus subdominis i subdirectoris, i totes les guies d'Internet, desenvolupades en tot o en part per   Duuo, que exhibeixin o transfereixin informació cap o des de qualsevol equip electrònic conegut o que es desenvolupi en un futur, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, ordinadors personals, telèfons mòbils, assistents personals digitals, busques i equips de televisió.
CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL
 
1. OBJECTE DE LES CONDICIONS GENERALS
Les condicions generals regulen l'accés i la utilització del Portal, incloent els continguts i els serveis posats a disposició dels / de les usuaris / es en i / o a través del Portal, bé per Duuo,per les seves usuaris / o per qualsevol tercer.
 
2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS
 
2.1. Condició de l’Usuari/ària

El simple accés i / o utilització del Portal, o de tot o part dels continguts i serveis que s'hi incorporen, atribueix la condició de "usuàri/ària" i suposa l'adhesió plena i sense reserves a les condicions generals que s'exposen en la versió publicada des del moment en què l’usuari/ària accedeixi als mateixos. Aquesta versió podrà ser consultada sempre en aquesta mateixa direcció. La posada a disposició i l'ús del Portal per part de la / el usuària / o s'entendrà, en tot cas, supeditada a l'estricte compliment per part d'aquest dels termes recollits en les presents Condicions Generals i, si s'escau, a les condicions particulars que resultin d'aplicació. Si el / la usuària / o decideix no acceptar les presents Condicions Generals, les condicions particulars i / o, si s'escau, les noves condicions, s'haurà d'abstenir d'accedir i / o utilitzar els serveis i / o continguts oferts per   Duuo.
 
2.2. condicions Particulars

L'accés i la utilització de certs serveis i / o continguts pot trobar-se sotmès a determinades condicions generals pròpies, avisos legals, directrius i reglaments d'ús (en endavant, les "Normes de funcionament") que, posats prèviament en coneixement de la usuària / o, i segons els casos, substituiran, completaran i / o modificaran les Condicions Generals aquí recollides. 
L'accés i la utilització d'aquests serveis i / o continguts implicarà, per tant, la plena adhesió a les Normes de funcionament que els regulen a la versió publicada des del moment en què el / la usuària / o accedeixi als mateixos, quedant aquestes Normes de funcionament incorporades a les presents Condicions Generals.
 
3. MENORS D'EDAT

Queda prohibit l'ús i accés al portal als menors d'edat, llevat que se'ls concedeixi permís i specífico per a l'accés a   Duuo.
 
4. CARACTERÍSTIQUES DEL PORTAL
 
4.1. Gamma de Productes i Serveis

Duuo   facilita a les / us usuàries / us l'accés a una àmplia gamma de recursos en línia mitjançant el Portal ent r i els quals s'inclouen, a títol enunciatiu i no limitatiu:  
 
1. Serveis d'Informació: són aquelles seccions del Portal que posen a disposició de la usuària / o continguts informatius de diversa naturalesa.  
2. Serveis de Comerç Electrònic: són aquells serveis posats a disposició dels / de les usuaris / es que optimitzen la gestió i desenvolupament de transaccions econòmiques en línia.Aquests serveis poden ser prestats directament per terceres companyies o en col·laboració amb   Duuo.
3. S erveis de gestió i emmagatzematge: permeten als / les usuaris / la gestió, control i r ecuperación dels continguts que hi disposen.  
4. Serveis de comunicació: són aquelles eines que permeten la transmissió de dades a través de la Xarxa. Llevat que s'especifiqui expressament el contrari, qualsevol característica i / o especificació que millori la gamma de serveis oferts, o el llançament de nous recursos es regularà, en el que sigui procedent, per les Condicions Generals i les Normes de funcionament que siguin d'aplicació.
 
4.2.    Modificació i cancel·lació

Duuo   Es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Portal i dels continguts i serveis que s'hi incorporen. La / el usuària / o reconeix i accepta que en qualsevol moment   Duuo   pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol dels continguts i / o serveis que s'integren en el Portal.
 
4.3.    Capacitat i Dimensionament
La / el usuària / o reconeix i accepta que   Duuo   pot ampliar, limitar o restringir la capacitat, disponibilitat i operativitat dels continguts i / o serveis posats a la seva disposició al Portal.
 
4.4.    disponibilitat
Duuo   realitzarà tots els esforços que siguin raonables per intentar garantir la disponibilitat i accessibilitat al Portal vint hores al dia durant tots els dies de l'any. No obstant això, el subministrament de noves connexions, canvis d'adreçament i actualització d'operacions de manteniment necessàries que, en general, impliquin la suspensió de l'accés o utilització del Portal podran ocasionar interrupcions pel temps que resulti necessari escometre aquestes tasques.
 
4.5.    Caràcter gratuït i / o remunerat
 
1. Caràcter gratuït: llevat que s'estableixi expressament el contrari en les Normes de funcionament, l'accés i la utilització del Portal, els seus continguts i serveis tenen caràcter gratuït per a les / els usuàries / us.
2. Caràcter remunerat:   Duuo   podrà incorporar a la gamma de recursos oferts nous continguts i serveis l'accés i utilització suposin l'abonament d'una contraprestació. La forma i manera de pagament s'indicarà expressament en els seus corresponents Normes de funcionament.
3. Cost telefònic: el cost del consum telefònic que suposi la utilització del Portal, així com qualssevol costos i / o despeses alienes al mer accés i posada a disposició del Portal, correran únicament i exclusivament a compte de la usuària / o, qui haurà de fer front als mateixos directament.
 
5. NORMES D'ACCÉS I ÚS DEL PORTAL
 
5.1. Normes d'Ús Generals

1. La / el usuària / o s'obliga a utilitzar el Portal de forma diligent i correcta.
 
2. La / el usuària / o reconeix i accepta que la utilització del Portal serà efectuada amb fins: estrictament personals, privats i particulars o corporatius, sempre que l'ús realitzat sigui a efectes únicament interns. Queda expressament prohibit que el / la usuària / o autoritzi a tercers l'ús, total o parcial del Portal o que introdueixi o incorpori com una activitat empresarial pròpia els serveis i productes del Portal.

3. La / el usuària / o s'obliga a no accedir als continguts i / o serveis del Portal per altres mitjans que no sigui la interfície que   Duuo   proporciona a l'usuari per accedir-hi.  
 
4. Queda expressament prohibit l'ús o aplicació de qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals els / les usuaris / es puguin beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de l'explotació no autoritzada dels Continguts i / o Serveis del portal. 
 
5. La / el usuària / o es compromet a no utilitzar el Portal per a la realització d'activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums acceptats oa l'ordre públic establert i amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius drets i interessos de tercers, declinant   Duuo qualsevol responsabilitat que de tot l'anterior es pogués derivar.  
 
6. La / el usuària / o s'obliga a abstenir d'utilitzar els continguts i / o serveis de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el portal o impedir la normal utilització o gaudi del Portal i / o dels serveis per part de les / els usuàries / us.  
 
7. La / el usuària / o ha d'abstenir d'alterar o manipular les mencions de "copyright" i altres dades identificatives dels drets de propietat intel·lectual o industrial de   Duuo   o dels titulars dels continguts incorporats al portal, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol altres instruments de protecció dels continguts.
 
5.2. Normes d'Ús Específiques

1. Identitat de la Usuària / o
La / el usuària / o s'obliga a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona, com per exemple, una representant de   Duuo, o d'aquells serveis que tinguin un moderador, fundador, etc. o en general, fer-se passar per una persona inexistent, per membre de qualsevol entitat o mentir sobre el seu gènere o relació amb qualsevol altra persona i / o entitat.  
 
2. Menors d'edat
La / el usuària / o està obligat a no transmetre o difondre continguts que perjudiquin, malmetin o menyscaben la salut física o mental dels menors d'edat i no vendre o comercialitzar cap manera vídeos, fotografies, videojocs o qualsevol altre mitjà que contingui missatges i / o escenes que siguin de caràcter violent, d'apologia de qualsevol forma de delinqüència, o d'exhibició pornogràfica.

3. Respecte a altres / us usuàries / us
La usuària / o està obligada / o no aguaitar, assetjar, o d'alguna manera fustigar qualsevol tercer, així com a no recollir o emmagatzemar informació personal sobre altres / us usuaris / del Portal sense complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades ni posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades captades a partir de llistes de distribució.

4. Equips i sistemes informàtics
La / el usuària / o es compromet a no danyar, inutilitzar o deteriorar els equips i sistemes informàtics o equips de telecomunicacions de   Duuo   o de qualsevol tercer, ni els continguts incorporats i / o emmagatzemats en els mateixos. La / el usuària / o s'obliga a no modificar els equips i sistemes de   Duuo   de cap manera, ni a utilitzar versions d'equips i sistemes modificades per tal d'obtenir accés no autoritzat a qualsevol continguts i / o serveis del Portal.  

5. Transmissió i difusió de continguts al Portal
1. La / el usuària / o s'obliga a no posar a disposició de qualsevol tercer o, de qualsevol manera, transmetre o difondre continguts que:  
- siguin il·legals, nocius, molestos, amenaçadors, abusius, difamatoris, vulgars, obscens, que envaeixin o lesionin la intimitat de tercers, que siguin homòfobs, xenòfobs, racistes o que, d'alguna manera, siguin contraris a la moral, els bons costums comunament acceptades, oa l'ordre públic establert;
- siguin susceptibles, d'acord amb les disposicions legals aplicables, d'infringir el dret de p ropietat intel·lectual, industrial i altres drets anàlegs de tercers;
- La / el usuària / o no està autoritzat a transmetre o difondre, com ara informació privilegiada, i / o elements protegits per drets de propietat industrial o intel·lectual o informació sobre la qual té un deure de confidencialitat, etc.
2. No falsificar ni manipular documents per tal d'enganyar o portar a engany als / les usuaris / es sobre la naturalesa del contingut transmès.
3. No posar a disposició de qualsevol tercer o, de qualsevol manera, transmetre o difondre qualsevol material que sigui portador de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o limitar el funcionament de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions.
 
6. SUBMINISTRAMENT DE CONTINGUTS PER LES / OS USUÀRIES / OS

6.1. responsabilitat

Tots els continguts remesos i emmagatzemats al Portal per les / els usuàries / us seran de l'exclusiva responsabilitat de la persona que els hagi generat. La / el usuària / o, per tant, és responsable de tots els continguts i serveis que posi a disposició dels altres usuaris /, exhibeixi, enviï per correu electrònic o de qualsevol manera transmeti a través del Portal o dels mitjans posats a disposició d'aquest en el mateix.  

6.2. autorització

Llevat que es manifesti el contrari en les Normes de funcionament, la remissió per part de les / els usuàries / us d'informacions i / o continguts a les seccions d'accés públic d'aquest Portal (incloent a títol merament enunciatiu suggeriments, idees, dibuixos , conceptes, comentaris, preguntes, o qualssevol altres d'anàloga significació) a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà, implicarà l'atorgament a favor de   Duuo   d'una llicència no exclusiva, sense límit en el temps, d'àmbit mundial i de caràcter gratuït per a reproduir, emmagatzemar, editar, modificar, publicar, incorporar en bases de dades, comunicar públicament, transmetre, visualitzar, distribuir, representar, o en qualsevol una altra forma explotar, en tot o en part, aquestes informacions o continguts titularitat de la / el usuària / o en el Portal en qualsevol forma o mitjançant qualsevol mitjà o tecnologia.   Duuo   es reserva el dret, en la seva única discreció, d'editar, rebutjar o eliminar les informacions i / o continguts abans referits.

La / el usuària / o es fa responsable que les informacions i / o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol norma legislativa que sigui d'aplicació. Els / les usuaris / es assumeixen l'obligació de mantenir a   Duuo   o als seus representants, indemnes i lliures de tota que pogués derivar de l'exercici d'accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.  

6.3. Revelació d'Informació

La / el usuària / o reconeix i accepta que   Duuo   pot conservar i revelar la informació que emmagatzemi o posi a disposició de tercers al Portal sempre que sigui:
(i)                  requerit per a això per les autoritats i organismes competents;  
(ii)                necessari per fer complir les condicions generals i / o Normes de funcionament;  
(iii)              convenient o necessari per contestar reclamacions relatives a violacions o infraccions de drets; o  
(iv)              convenient o necessari per protegir els legítims interessos de   Duuo, els seus usuaris / i el públic en general.
 
7. CANCEL·LACIÓ DE L'ACCÉS AL PORTAL
 
Duuo   podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i / o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l'accés als continguts o la prestació dels serveis a aquells / es usuaris / es que incompleixin aquestes Condicions Generals, les normes de funcionament o qualssevol altres que resultin d'aplicació, podent eliminar tota la informació i arxius relatius a la mateixa o, si escau, denegar l'accés a aquests arxius o al propi servei.   Duuo no assumirà cap responsabilitat davant teu o tercers per la cancel·lació de l'accés al servei.
 
8. RÈGIM GENERAL DE RESPONSABILITAT

8.1. garanties

1. A excepció del que expressament indicat en les condicions generals i / o, si s'escau, en les particulars, La / el usuària / o reconeix i accepta expressament que   Duuo   no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre els serveis o continguts que s'incorporen al Portal, ni sobre el propi Portal.  

2. Així doncs, a títol enunciatiu i no limitatiu,   Duuo   no garanteix:  
i. la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els / les usuaris / es puguin efectivament utilitzar el Portal, els continguts i els serveis, accedir a les diferents pàgines que formen el Portal o aquelles des les que es presten els serveis. 
ii. els nivells de qualitat, interoperativitat i funcionalitat del Portal, així com dels serveis i / o continguts que incorpora.  
iii. la interrupció, suspensió o cancel·lació de l'accés al Portal i als serveis i / o continguts que incorpora.  
iv. l'adequació per a un propòsit particular del Portal i dels serveis o continguts incorporats en aquest.  
v. l'accés no autoritzat i l'alteració de les dades emmagatzemades i transmeses a través del Portal o dels serveis que ofereix al respecte.  
vaig veure. l'absència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.  
vii. la veracitat, licitud, exactitud, exhaustivitat, actualitat, fiabilitat i utilitat dels continguts.
 
8.2. Exoneració General de Responsabilitat

I. La / el usuària / o és conscient i accepta voluntàriament que l'ús del Portal, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Així doncs, i llevat que la llei imposi expressament el contrari i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi,   Duuo   no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte de l'accés i ús del portal o dels continguts i / o serveis que en ell s'incorporin.  

II. A títol enunciatiu i no limitatiu, l'exoneració de responsabilitat esmentada en el paràgraf anterior comprèn qualssevol responsabilitats que es derivin de:  
• la manca de disponibilitat o continuïtat del funcionament del Portal i, en particular, encara que no de manera exclusiva, de la qual es derivi de la manca d'accés de les / us usuaris / al Portal, els continguts i els serveis, així com a les diferents pàgines web que formen el Portal o aquelles des de les quals es presten els serveis.
• l'incompliment de nivells de qualitat, interoperativitat i funcionalitat del Portal, així com dels serveis i / o continguts que incorpora.
• la interrupció, suspensió o cancel·lació de l'accés al Portal i als serveis i / o continguts que incorpora.
• la manca d'adequació per a un propòsit particular del Portal i dels serveis o continguts incorporats en el mateix així com el cost incorregut per a l'obtenció de continguts i serveis substitutius, o de qualsevol informació, missatges rebuts o operacions concertades en oa través del Portal .
• l'accés no autoritzat i l'alteració de les dades transmeses a través del Portal.
• la presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
• la falta de veracitat, licitud, exactitud, exhaustivitat, actualitat, fiabilitat i utilitat dels continguts de tercers aliens a   Duuo, incloent la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin deure:  
a. l'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l'ordre p úblico com a conseqüència;  
b. a la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;
c. a la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita;  
d. l'incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o finalització per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través de o amb motiu de l'accés als continguts; i  
e. als vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d'una altra forma transmesos o posats a disposició, rebuts, obtinguts o lus que s'hagi accedit a través del Portal o dels serveis.
 
9. FORÇA MAJOR

Duuo   no serà responsable dels retards o fallades que es produeixin en l'accés, funcionament i operativitat del Portal, els seus serveis i / o continguts, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament del mateix, quan tinguin el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals com terratrèmols, inundacions, rajos o incendis, situacions de força major, situacions d'urgència extrema com ara guerres, operacions militars, disturbis civils, vagues, tancaments patronals o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta.
 
10. DADES DE CARÀCTER PERSONAL
 
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals ia través de la complimentació del formulari de registre, l'usuari presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals facilitades, que seran incorporades al fitxer "DUUO", titularitat d'Esther Camacho Bogas, inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, la finalitat del qual és la gestió administrativa de la relació contractual, així com l'enviament d'informació comercial sobre els nostres productes i serveis o altres que considerem d'interès.
Les dades seran tractades de forma confidencial d'acord amb les lleis vigents sobre la protecció de dades i no seran cedides a tercers sense el seu consentiment.
 
Igualment l'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei a través de correu electrònic amb el subject: "(nom d'usuari) Eliminació dades LOPD" a l'adreça:   info@duuo.org   o, si ho prefereix, mitjançant carta certificada, adjuntant impressió del seu correu electrònic de confirmació d'alta, en la següent adreça: Duuo. Departament d i Atenció a l'Usuari LOPD. c / Sallarès i Pla, 3 - 3r 2a 08202 Sabadell (Barcelona).

Fem servir galetes de tercers per facilitar informació als nostres usuaris. Feu clic aquí per obtenir informació sobre elles i com desactivar-les.

D'acord